De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering

(Voorheen: De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid)

p.a. Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 95
9000 Gent

 

Tel. (02)553 17 93 - Fax (02)553 17 94

 

http://www.hogeraadvoordehandhavingsuitvoering.be/
E-mail: info@hrh.vlaanderen.be

 

Een handig kaartje met een wegbeschrijving naar het VAC GENT vindt u hier

 

Een handig kaartje met een wegbeschrijving naar het ELLIPS te BRUSSEL vindt u hier

 


De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO), in werking getreden op 1 september 2009, hervormde de bij decreet van 4 juni 2003 opgerichte Hoge Raad voor het Herstelbeleid tot de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. De bevoegdheden van de Hoge Raad werden hierbij uitgebreid. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid is op 1 september 2009 in de plaats getreden van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

 

Het procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid werd op 1 oktober 2010 vastgesteld door de Vlaamse Regering en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010. Door de  bekendmaking van zijn procedure- en werkingsreglement in het Belgisch Staatsblad oefent de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid zijn bevoegdheden, met inbegrip van de nieuwe, vanaf 1 januari 2011 uit.
De Hoge Raad behandelt voor 31 december 2010 aanhangig gemaakte adviesaanvragen (cf. art. 7.7.1. VCRO) overeenkomstig de materiële en procedurele regelen (pdf)  die golden voorafgaand aan 1 september 2009, ook nadat het procedure- en werkingsreglement intussen in werking is getreden.   

 

 


Bevoegdheden en procedure- en werkingsreglement:

De Vlaamse regering stelde op 1 oktober 2010 het procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (hierna: PR HRH) vast (PR HRH (pdf) en Verslag VR (pdf)). Het PR HRH treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (zie art. 6.1.36, vierde lid VCRO).  Het PR HRH werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 (2° editie).

Vanaf 31 december 2010 oefent de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid al zijn bevoegdheden uit die zijn bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en dit volgens de procedure- en werkingsregels bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het PR HRH.

De Hoge Raad bevoegd om:

1° bindende adviezen te verstrekken aan de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen over de herstelvorderingen die zij wensen in te leiden bij de burgerlijke rechtbank of de strafrechter;
2° bindende adviezen te verstrekken aan de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen vooraleer een ambtshalve uitvoering van een door de rechter bevolen herstelmaatregel kan worden opgestart;
3° bindende adviezen te verstrekken aan de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen over het inleiden van opeenvolgende herstelvorderingen;
4° bindende adviezen te verstrekken aan de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen voorafgaand aan sommige betekeningen van vonnissen of arresten waarin de rechter het bestuur heeft gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien.

Deze adviezen zijn bindend in die zin dat het positief advies van de Hoge Raad is vereist vooraleer de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen de beoogde handeling kan stellen of procedure kan opstarten.

5° niet-bindende adviezen te verlenen over herstelvorderingen die zijn ingediend vóór 16 december 2005 op verzoek van de hoven en rechtbanken. Het advies is niet bindend voor de overheid die herstel vordert;
6° te beslissen over een gemotiveerd verzoek tot gedeeltelijke invordering of tijdelijke opschorting van de invordering van een opeisbaar geworden dwangsom;
7° te bemiddelen in het kader van een buitengerechtelijk bemiddelingsverzoek (art. 6.1.52 VCRO) of te bemiddelen op bevel van de rechter (art. 6.1.54 VCRO);
8° op eigen initiatief of op verzoek aan de Vlaamse overheid advies te geven, opmerkingen te maken of voorstellen te doen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het handhavingsbeleid.

De concrete bepalingen ter zake zijn vastgelegd in de artikelen 6.1.7 tot en met 6.1.23, de artikelen 6.1.30 tot en met 6.1.35 en de artikelen 6.152 tot en met 6.1.54 van de VCRO (klik hier voor de tekst).

De Hoge Raad behandelt de verzoeken tot advies over herstelvorderingen en ambtshalve uitvoeringen die aanhangig zijn gemaakt voor 31 december 2010 verder overeenkomstig de materiële en procedurele regelen die golden voorafgaand aan 1 september 2009 (zie art. 7.7.1, derde lid VCRO).

Bij het PR HRH hoort ook een Verslag aan de Vlaamse Regering (pdf) dat gelijktijdig in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt. Het bevat een toelichting bij de verschillende bepalingen van het PR HRH. 
 
Specifieke bevoegdheid inzake de invordering van dwangsommen
 
Adres van het bestuur dat instaat voor de invordering van de dwangsom:
 
De VCRO bepaalt dat het gemotiveerd verzoek op straffe van onontvankelijkheid bij beveiligde zending wordt bezorgd aan de Hoge Raad en aan het bestuur dat instaat voor de invordering van de dwangsom. Bij het verzoek tot de Hoge Raad wordt op straffe van onontvankelijkheid een bewijs gevoegd van de beveiligde zending aan het betrokken bestuur.
 
De IRWO geeft hieromtrent volgende verduidelijking:
 
"In dit geval kan er in hoofde van de veroordeelde tot dwangsom geen misverstand of onwetendheid bestaan over het bestuur dat instaat voor de invordering, want het adres wordt vermeld in de betekening die aan de verbeuring van de dwangsom noodzakelerwijze moet voorafgaan. Dat bestuur kan overigens ook een college van burgemeester en schepenen zijn."
 
Adres Herstelfonds:
 
De VCRO voorziet dat van een verzoek dat tot de Hoge Raad wordt gericht tot gedeelteijke invordering of tijdelijke opschorting van een opeisbaar geworden dwangsom een afschrift wordt bezorgd aan het Herstelfonds. Het adres van het Herstelfonds vindt u hier. 

Samenstelling

De Vlaamse Regering duidde op 23 juli 2010 de voorzitter en de overige leden aan voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

De Hoge Raad bestaat momenteel uit:

 • Zeven leden,  waaronder
  • een voorzitter,
  • drie leden-juristen,
  • drie leden-deskundigen
 • De Hoge Raad stelt een permanent secretariaat samen onder leiding van een vaste secretaris

 

Voorzitter: Geert Debersaques
Leden-juristen: Ria Mortier, Chantal Bamps, Bruno Seutin
Leden-deskundigen: Marc Boes, Sabien Lust, Jo Van Lommel (vanaf 1 augustus 2018)
Vaste secretaris: Wim Vanheel


Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 (HHP)

De Vlaamse Regering stelde op 16 juli 2010 het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 vast. Via deze link kan u dit document raadplegen. 

Het Handhavingsplan omvat:
1° beleidsregels betreffende een strategische, programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de bevoegdheden van de stedenbouwkundige inspecteurs en de door de Vlaamse Regering of de gouverneur aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 6.1.5, eerste lid VCRO;
2° beleidsregels die door de stedenbouwkundige inspecteurs en de ambtenaren, vermeld in het eerste lid, in acht worden genomen bij de uitoefening van hun toezichts- en handhavingstaak en van de overige bevoegdheden die hun krachtens deze titel worden opgedragen;
3° [...]
4° aanbevelingen betreffende een preventieve en curatieve aanpak van misdrijven, vermeld in artikel 6.1.1 VCRO;
5° aanbevelingen betreffende de bekostiging van het lokale handhavingsbeleid.

Ook ten aanzien van de Hoge Raad werden in het Handhavingsplan beleidsregels voorzien (pag. 40-47 HHP).


De Hoge Raad voor het Herstelbeleid (2003-2009)

De Hoge Raad voor het Herstelbeleid werd opgericht bij decreet van 4 juni 2003 en samengesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 2005. Het huishoudelijk reglement werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16 december 2005.

 

Taken:

 • Het verlenen van een advies over de bij de rechtbank in te leiden herstelvorderingen van de stedenbouwkundige inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen bij vastgestelde bouwovertredingen;
 • Het verlenen van advies over de opstarting van de ambtshalve uitvoering door de stedenbouwkundige inspecteur van een vonnis of arrrest waarbij door de rechter een herstelmaatregel werd bevolen;
 • Op eigen initiatief of op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot het handhavingsbeleid.
 • Het verlenen van advies over herstelvorderingen die zijn ingediend vóór 16 december 2005 op verzoek van de hoven en rechtbanken

 

 


Presentaties: 

 • In uitvoering van het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 plant de Hoge Raad in het voorjaar 2011 studiedagen voor de handhavingspartners: de colleges van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke stedenbouwkundige (handhavings-)ambtenaren en de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs. De hierbij behandelde onderwerpen zullen ondermeer zijn: het procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad, de door de Hoge Raad gehanteerde criteria bij de beoordeling van adviesaanvragen en de toepassing van het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010. De gebruikte presentaties zullen op deze website worden geplaatst.
 • In 2007 verzorgde de Hoge Raad voor het Herstelbeleid een aantal studiedagen waarbij de door de Hoge Raad gehanteerde criteria bij het beoordelen van een adviesaanvraag over een herstelvordering aan de handhavingspartners werden toegelicht. De hierbij gebruikte presentatie (PDF, 10,4 MB)) kan u hier downloaden.

 

 

 


 Beschikbare documenten:

werking

 

 

andere